top of page

Algemene Voorwaarden

De Houtbrouwers VOF gevestigd te Rotterdam

Artikel 1 – DEFINITIES 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

●      Voorwaarden : de onderhavige Algemene Voorwaarden. 

●      De Houtbrouwers : De Houtbrouwers VOF gevestigd te Rotterdam, Giessenweg 55, 3044 AK en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77758293;

●      Opdrachtgever : de partij die met De Houtbrouwers contracteert of beoogt te contracteren. 

●      Offerte : elk mondeling of schriftelijk aanbod van De Houtbrouwers om een opdracht met de opdrachtgever aan te gaan. 

●      Opdracht : het sluiten van een overeenkomst tussen opdrachtgever en De Houtbrouwers tot het verrichten van enkele diensten en/of het leveren van goederen. 

●      Product : het in opdracht vervaardigde of gerestaureerde object, meubel etc zoals omschreven in de offerte of opdrachtbevestiging

 

Artikel 2 - ALGEMENE BEPALINGEN 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door De Houtbrouwers af te sluiten overeenkomsten en gedane offertes tot levering van diensten en goederen. 

 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk, indien De Houtbrouwers deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk hebben aanvaard. 

 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 4. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 

 5. Als De Houtbrouwers niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangen, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet meer van toepassing zijn of dat De Houtbrouwers het recht verliezen om alsnog de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen. 

 6. Alle personen die door De Houtbrouwers bij de voorbereiding of uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen. 

 7. De Houtbrouwers hebben het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en  zullen de opdrachtgever daarvan terstond in kennis stellen. 

Artikel 3 - OFFERTES EN TOT STANDKOMING OPDRACHT

1.     Alle aanbiedingen, prijsopgaven, voor calculaties en offertes in welke vorm ook gedaan zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. 

2.     De Houtbrouwers zijn pas gebonden aan een opdracht , nadat zij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard of bevestigd. Alle eventueel tevoren gemaakte afspraken en/of toezeggingen welke niet schriftelijk door De Houtbrouwers zijn aanvaard, zullen hierbij zijn vervallen. 

3.     De offertes zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldig tot dertig (30) dagen na datum van de offerte. 

4.     De Houtbrouwers aanvaarden bij de offerte geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de aanvrager, koper en/of opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van afmetingen maten en materialen. 

5.     De in een offerte vermelde tarieven zijn in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten voor verzending en transport, tenzij anders vermeld. 

6.     De opdracht komt tot stand nadat de opdrachtgever de door De Houtbrouwers uitgebrachte offerte schriftelijk heeft aanvaard of wanneer De Houtbrouwers een mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever heeft bevestigd. Indien de offerte niet op enige wijze door de opdrachtgever wordt bevestigd en De Houtbrouwers met instemming van de opdrachtgever toch tot uitvoering van de opdracht overgaan, dan zal de inhoud van de offerte als tussen partijen overeengekomen gelden. 

7.     Mondelinge toezeggingen verbinden De Houtbrouwers pas nadat zij deze toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd.

8.     De Houtbrouwers zijn niet aan een offerte gebonden wanneer de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de aanbieding of een onderdeel daarvan op een kennelijke vergissing of verschrijving berust. 

9.     De Houtbrouwers zijn niet gebonden aan de offerte wanneer de aanvaarding van de offerte, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van de aanbieding. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij De Houtbrouwers schriftelijk meedelen met de afwijkende aanvaarding in te stemmen. 

10.  Een samengestelde offerte of aanbieding van meerdere producten of diensten verplicht De Houtbrouwers niet tot het verrichten van een deel van de overeengekomen prestatie tegen een deel van de prijs. 

11.  De Houtbrouwers hebben het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 4 - AUTEURSRECHT 

 1. De Houtbrouwers behouden zich het auteursrecht voor op de door hen bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en/of offertes. Deze stukken blijven -ongeacht de vraag of de tekenkosten afzonderlijk in rekening zijn of worden gebracht, tenzij een afzonderlijk bedrag voor de overdracht van auteursrechten in rekening is of wordt gebracht- hun eigendom. 

 2. Zonder schriftelijke toestemming van De Houtbrouwers mogen de door hen verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, teksten en/of offertes niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt. 

 3. De opdrachtgever, handelend in strijd met hetgeen bepaald is in lid 2 van dit artikel, is ter zake van schadevergoeding aan De Houtbrouwers een bedrag verschuldigd gelijk aan tien procent van het bedrag van de bij de aanbieding gedane prijsopgave, welk bedrag de opdrachtgever in dat geval op eerste aanmaning van De Houtbrouwers aan deze zal voldoen. Door deze betaling gaan de eigendom en het auteursrecht van de stukken, zoals genoemd in lid 1. niet over. 

 

Artikel 5 - PRIJS 

 1. Alle geoffreerde prijzen zijn in euro’s, netto, exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. 

 2. De prijs is gebaseerd op de tijdens de opdrachtbevestiging bestaande prijzen van materiaal, arbeidsloon, belastingen, koersen, rechten, lasten etc. Afhankelijk van hetgeen in de opdrachtbevestiging is vermeld, wordt de opdracht uitgevoerd tegen een van tevoren overeengekomen vast tarief, dan wel uurtarief. 

 3. Het is De Houtbrouwers toegestaan om tot verhoging van de overeengekomen prijs over te gaan als de verhoging van deze prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de overeenkomst om die reden op te zeggen of te ontbinden. Bij een verhoging van meer dan 10% zullen partijen in overleg treden.

 4. Alle wijzigingen in aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijzigingen van het product of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van het product, worden wanneer daaruit meer kosten ontstaan, als meerwerk verschuldigd en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk verrekend. 

 5. Meer- en minderwerk zullen, onafhankelijk van de verplichting tot betaling der hoofdsom naar billijkheid worden verrekend. 

 

Artikel 6 - LEVERING 

 1. De Houtbrouwers zullen zich inspannen om de opdracht op vakbekwame wijze en naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. De reikwijdte van deze verplichting is echter mede afhankelijk van de mate van inbreng/inzet van opdrachtgever en de door opdrachtgever aangeleverde relevante informatie. 

 2. Indien een leveringstermijn is overeengekomen vangt deze aan op de dag volgend op de datum van schriftelijke opdrachtbevestiging, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

 3. Indien aan de opgegeven levertijd door onvoorziene omstandigheden niet kan worden voldaan kan de levering op een later tijdstip geschieden. Overschrijding van de levertijd door De Houtbrouwers ten gevolge van onvoorziene omstandigheden geeft de opdrachtgever niet het recht de opdracht te annuleren, tenzij een uiterste leverdatum is overeengekomen. 

 4. Voor schade voortvloeiend uit overschrijding van de levertijd zijn De Houtbrouwers niet aansprakelijk. 

 5. Het product dient te worden afgehaald of bezorgd, binnen veertien dagen na gereed melding van het product, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

 6. Aflevering geschied tot de erfgrens of voor de deur indien een goed toegankelijke verharde weg aanwezig is. 

 7. Hulp bij verder transport en of binnen brengen, ook d.m.v. takelen, gebeurt voor risico van de opdrachtgever ook als hiervoor materialen van De Houtbrouwers worden gebruikt. 

 

Artikel 7 – BETALING 

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling als volgt te geschieden: 

a. 50% bij het tot stand komen van de overeenkomst; 

b. 50% bij oplevering van het product. 

 1. Alle betalingen moeten zonder enige aftrek of schuldvergelijking geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Indien de opdrachtgever niet binnen bovengenoemde termijn aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is de opdrachtgever in gebreke door het enkele verloop van de termijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. 

 2. Vanaf de dag dat betaling moet zijn geschied, is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1 % van het factuurbedrag voor iedere maand of elk gedeelte van een maand, waarmede de vervaldag wordt overschreden. 

 3. De opdrachtgever is door het enkele sluiten van de overeenkomst verplicht tot vergoeding van de buitenrechtelijke incassokosten ter grootte van de ingevolge het laatstelijk geldende incassotarief voor advocaten verschuldigde bedragen, ongeacht de in lid 4 van dit artikel bedoelde rentevergoeding. 

 

Artikel 8 – INVORDERINGSKOSTEN

 1. De Houtbrouwers zijn bevoegd vorderingen welke 14 dagen na factuurdatum niet zijn betaald ter invordering uit handen te geven. 

 2. Onverminderd de verder toekomende rechten, hebben De Houtbrouwers het recht op de opdrachtgever te verhalen alle kosten van de invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten, de laatste ten belopen van 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 50,00 (zegge: vijftig euro) per factuur.

 

Artikel 9 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Tot aan de algehele voldoening van de door opdrachtgever aan De Houtbrouwers verschuldigde betalingen behouden De Houtbrouwers zich de eigendom voor van alle door hen geleverde producten en nog niet verwerkte goederen, zulks tot zekerheid van betaling van al het hen toekomende. 

 2. De opdrachtgever zal het hem / haar geleverde goederen zolang geen algehele betaling aan De Houtbrouwers heeft plaatsgevonden, niet mogen vervreemden, belenen, verhuren, uitlenen, verpanden of onder hypothecair verband brengen noch op andere wijze uit zijn bedrijf mogen brengen. 

 3. Bij schending van het in dit artikel bepaalde is artikel 14 van toepassing.

 

Artikel 10 - AANSPRAKELIJKHEID 

 1. Wanneer De Houtbrouwers aansprakelijk mochten zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld. De bepalingen in dit artikel gelden tevens voor het geval De Houtbrouwers aansprakelijk zijn voor fouten van door hen ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door De Houtbrouwers bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte materialen of zaken. 

 2. De Houtbrouwers zijn niet aansprakelijk in geval het resultaat niet naar tevredenheid is. 

 3. De Houtbrouwers zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat De Houtbrouwers zijn uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

 4. De Houtbrouwers zijn nimmer gehouden schade er/of kosten te vergoeden ontstaan door, of bij de uitvoering van  werk, middellijk of onmiddellijk aan het perceel en/of de zich daarin bevindende goederen en/of de te bewerken objecten toegebracht, tenzij de schade het gevolg mocht zijn van grove schuld of grove nalatigheid van De Houtbrouwers. 

 

 1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle risico voor ontvreemding, vervuiling, brand of beschadiging van de goederen, gereedschappen en/of materialen van De Houtbrouwers[1] , zodra en zolang deze zich op de locatie van het werk, zijnde eigendom van de opdrachtgever, bevinden. 

 2. De Houtbrouwers zijn niet aansprakelijk voor schade aan het door De Houtbrouwers geleverde object als gevolg van door derden verduurzaamde of geïmpregneerde of op een andere wijze, welke ook, met chemische middelen bewerkte ondergrond. 

 3. De Houtbrouwers  zijn nimmer aansprakelijk voor het werk door hen uitgevoerd op of aan een door een derde bewerkte ondergrond, indien deze ondergrond niet deugdelijk is. De opdrachtgever is verplicht De Houtbrouwers dadelijk te informeren, indien dit het geval is. 

 4. Breuk of beschadiging van glas, nadat dit door De Houtbrouwers is geplaatst, komt na de plaatsing direct voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

 5. De aansprakelijkheid van De Houtbrouwers voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde is beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde, of indien voor de opdracht geen exacte prijs is bepaald, tot het bedrag van de vermoedelijke prijs, steeds met een maximum van 500 euro. 

 6. De Houtbrouwers zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving. 

 7. De Houtbrouwers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, annulering of ontbinding door De Houtbrouwers. 

 8. Voorwaarde voor het ontstaan van een recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 7 dagen na het ontstaan of ontdekking daarvan, schriftelijk bij De Houtbrouwers meldt. 

 9. Elke aansprakelijkheid van De Houtbrouwers jegens de opdrachtgever en/of personen die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is, op welke grond dan ook, verjaart door verloop van 6 maanden vanaf de dag waarop de opdracht door afronding, ontbinding of opzegging is geëindigd. Deze termijn is tevens een vervaltermijn. 

 

Artikel 11 - DE OPLEVERING

 1. Zodra de werkzaamheden zijn voltooid, zullen De Houtbrouwers met de opdrachtgever, binnen 8 dagen na gereed melding, de werkzaamheden volledig nalopen en het resultaat hiervan schriftelijk vastleggen in een rapport van oplevering. 

 2. De eventuele in het opleveringsrapport vermelde tekortkomingen zullen binnen vier weken worden verholpen, waarmede De Houtbrouwers aan al zijn verplichtingen ter zake de werkzaamheden jegens de opdrachtgever zullen hebben voldaan. 

 3. In geval van onbetekenende tekortkomingen, met name welke het voorziene gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn opgeleverd. 

 

Artikel 12 – KLACHTEN

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 dienen klachten binnen 8 dagen na de constatering van het gebrek schriftelijk, met een duidelijke omschrijving van het gebrek, ter kennis van De Houtbrouwers te zijn gebracht, bij gebreke waarvan de rechten uit dien hoofde zijn vervallen. 

Artikel 13 - GARANTIE 

 1. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staan De Houtbrouwers in zowel voor de deugdelijkheid van de door hen geleverde producten als voor de kwaliteit van het door hen geleverde en gebruikte materialen en/of geleverde diensten. In die zin dat alle gebreken aan de geleverde producten, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen dertig dagen na datum van aflevering zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, door De Houtbrouwers kosteloos binnen vier weken zullen worden hersteld. 

 2. De in 13.1. genoemde garantieverplichting van De Houtbrouwers vervalt indien de opdrachtgever zelf wijziging in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan de normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of anderszins op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden. 

 3. Indien De Houtbrouwers ter voldoening aan zijn garantieverplichting nieuwe producten of diensten leveren, zullen hierop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn. 

 4. De voldoening aan de garantieverplichting geldt als enige en algehele schadevergoeding.

Artikel 14 -TUSSENTIJDSE BEËINDIGING 

 1. De Houtbrouwers zijn bevoegd de overeenkomst te beëindigen indien: 

a. de opdrachtgever in gebreke is en zijn verplichtingen niet nakomt; 

b.de opdrachtgever of zijn bedrijf in staat van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie verkeert, of door diens overlijden, of anderszins de beschikkingsmacht over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of heeft verloren; 

c. De Houtbrouwers op grond van de redelijkheid en billijkheid de opdracht niet meer naar tevredenheid van de opdrachtgever kunnen uitvoeren, een en ander op grond van de in het maatschappelijk verkeer aanvaarde normen. 

 1. Indien het gestelde in lid 1 van dit artikel van toepassing is dan vervalt hiermee de garantieverplichting zoals gesteld in artikel 13. In gevallen, genoemd in lid 1, is iedere vordering welke De Houtbrouwers ten laste van de opdrachtgever hebben direct opeisbaar. 

Artikel 15 - OVERMACHT 

 1. Onder overmacht wordt verstaan brand, overstromingen, stakingen, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden die de uitvoering van een opdracht vertragen of onmogelijk maken en die redelijkerwijze niet aan De Houtbrouwers kunnen worden toegerekend. 

 2. In het geval van overmacht hebben De Houtbrouwers het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding kan doen gelden. 

 3. Bij gevallen van overmacht zullen De Houtbrouwers hun opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. 

Artikel 16- PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS

 1. De Houtbrouwers respecteren de privacy van hun klanten en dragen er zorg voor dat (persoonlijke) informatie die de opdrachtgever aan De Houtbrouwers verstrekt vertrouwelijk, zorgvuldig en in overeenstemming met de vigerende regelgeving wordt verwerkt. 

 

Artikel 17- TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de opdracht in het buitenland wordt uitgevoerd. 

 2. Als er geschillen zouden ontstaan naar aanleiding van de offerte of opdracht, dan wel van overeenkomsten die daaruit voortvloeien of daarvan het gevolg zijn, zullen partijen trachten deze in eerste instantie in goed overleg op te lossen, al dan niet met behulp van een onafhankelijke derde. 

 3. Alle geschillen naar aanleiding van enige overeenkomst tussen De Houtbrouwers en hun opdrachtgever en/of derden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. De rechter kan pas worden benaderd als een geschil niet is opgelost binnen 3 weken na het ontstaan daarvan. In spoedeisende kwesties hoeft deze termijn niet in acht te worden genomen.

Speelt alleen als jullie op een andere locatie werken. Bijvoorbeeld een wijnrek maken

bottom of page